Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Aanmelden
a. De klant kan zich op verschillende manier aanmelden/ inschrijven bij Complete Body. Dit kan online via: www.completebody.nl of aan de balie bij Complete Body.
We nemen uitgebreid de tijd voor nieuwe klanten om er voor te zorgen dat klanten een duidelijk beeld krijgen van ons concept en we bespreken doelen en het gewenste resultaat.
De ingangsdatum vangt aan op de dag dat het lid de overeenkomst heeft ondertekend en op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.
b. Indien het maximum aantal leden is bereikt zal het aspirant lid op de wachtlijst geplaatst worden. Zodra Complete Body plaats heeft zal het aspirant lid hiervan op de hoogte gesteld worden.
c. Leden dienen 14 jaar en ouder te zijn. Tieners tussen de 14 en 16 jaar dienen onder begeleiding van de ouders te komen. Vanaf 16 jaar is zelfstandig trainen mogelijk bij Complete Body.
d. Alleen op vertoon/scannen van de Complete Body pas kan het lid gebruik maken van de trainingsruimte.
e. Het lid is verantwoordelijk voor de Complete Body pas. Bij verlies of diefstal zal de klant dit moeten melden en de kosten voor een nieuwe pas á € 10,- zelf dienen te vergoeden.
f. De Complete Body pas is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden. Mits het een lid van het gezin in wonende op hetzelfde huisadres en bijgeschreven in het systeem van Complete Body.
g. Een klant die binnen 6 maanden zich opnieuw wil inschrijven hoeft geen inschrijfkosten te betalen. Na 6 maanden dient de klant de helft van de inschrijfkosten te betalen.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden.
a. Een overeenkomst kan op elk gewenst moment ingaan.
b. Betalingen dienen middels automatische incasso te geschieden.
c. Afschrijvingen worden per maand uitgevoerd. Jaarlijks vindt er een prijsverhoging plaats op basis van de consumentenprijsindexcijfers. Mocht de prijsstijging hoger zijn dan het consumentenprijsindexcijfer dan zal Complete Body u hiervan schriftelijk middels een nieuwsbrief van op de hoogte brengen.
d. Bij een niet tijdig ontvangst van het verschuldigde bedrag, door bijvoorbeeld onvoldoende saldo of storneringen of wat voor reden dan ook, wordt er €5,00 administratiekosten in rekening gebracht en zal de klant twee weken de tijd krijgen of het verschuldigde bedrag te voldoen. Na deze twee weken zal de vordering uit handen gegeven worden. Extra kosten die hierbij zullen volgen zijn voor rekening van de klant.
e. De Complete Body pas van de klant zal worden geblokkeerd indien er niet aan de betalingsplicht wordt voldaan. Toegang van de klant wordt geweigerd.
f. Indien er sprake is van een betalingsachterstand kan het management van Complete Body de overeenkomst met de klant beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Artikel 3: Openingstijden.
a. Complete Body heeft het recht trainingstijden/ programma’s te wijzigen.
c. Op officiële en erkende feestdagen is Complete Body gerechtigd gesloten te zijn. De klant wordt hierover tijdig geïnformeerd.
Artikel 4: Beëindigen.
a. De lidmaatschappen worden, zonder opzegging van de klant, automatisch verlengd voor een lidmaatschap met onbepaalde tijd. Deze zijn per maand opzegbaar. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 1 maand.
b. De klant kan zijn lidmaatschap 1 maand voor einde overeenkomst, aan de balie of middels een aangetekende brief, opzeggen.
c. Bij beëindigen vindt geen restitutie plaats van tariefgelden.
d. Complete Body behoudt zich het recht dat bij ernstig schendig van de huisregels/ algemene voorwaarden/ onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsmanager een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende jaar vervalt.
e. Wanneer een klant het lidmaatschap wil beëindigen, terwijl het contract nog niet verlopen is, dan kan de klant het afkopen. De afkoopsom bedraagt tenminste 75% van de nog resterende te betalen termijnen met een minimum van € 100,00. Dit bedrag dient per automatische incasso of bankoverschrijving te worden voldaan.

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid.
a. Het gebruik maken van apparatuur, het volgen van een programma of cursusonderdeel en/of activiteiten bij Complete Body, is geheel voor eigen risico van de klant.
b. Complete Body en de clubmanager aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de klant.
c. Complete Body en de clubmanager aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de klant.

Artikel 6: Huisregels.
a. De klant wordt op de hoogte gebracht van de huisregels van Complete Body en dient hiernaar te handelen.
b. De algemene voorwaarden en huisregels van Complete Body staan op de site www.completebody.nl, en zijn eventueel bij de balie op te vragen.

Artikel 7: Rechtstoepassing.
a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Complete Body aangegaan, is aansluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de klant en Complete Body, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter.
c. Door inschrijving verklaart de klant de algemene voorwaarden en huisregels van Complete Body te accepteren.

Privacy Statement.
Persoonsgegevens die wij verwerken.
Complete Body verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
Internetbrowser en apparaat type
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Complete Body verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om goederen en diensten bij je af te leveren
Complete Body analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Complete Body verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Complete Body bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
Complete Body verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Complete Body blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Google Analytics
We kunnen met Google Analytics meten hoe je een van onze websites hebt gevonden en hoe je op de website bent binnengekomen. Welke deur je hebt opengedaan, zullen we maar zeggen.
Je kunt het privacy statement van Google vinden via de volgende link https://policies.google.com/privacy?hl=nl
Marketing cookies
Die gebruiken we voor onze marketing, zodat we je relevante aanbiedingen kunnen doen of (nieuwe) diensten of producten aan je kunnen laten zien.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Complete Body en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die
wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar administratie@completebody.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Complete Body wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Complete Body neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via administratie@completebody.nl