fbpx

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

LIDMAATSCHAP, OPZEGGING, BETALING,
ONBEMAND SPORTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HOOFDSTUK 1:


LIDMAATSCHAP, OPZEGGING EN BETALING

 • Leden zijn zij die een overeenkomst zijn aangegaan met Complete Body. Men is definitief lid op de datum van inschrijving. Na de overeengekomen looptijd van 12 maanden wordt de overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd waarbij opzegging mogelijk is met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand ingaande op de 1e van de volgende maand. Indien men tussentijds het 12 maanden lidmaatschap wenst te beëindigen, kan men deze afkopen tegen 75% van het resterende bedrag alvorens de beëindiging een feit wordt.
 • Het wijzigen van het lidmaatschap anders dan upgraden kan alleen na de overeengekomen looptijd van 12 maanden en dient voor de nieuwe betaaltermijn te worden aangevraagd.
 • Een lid dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de maandelijkse lidmaatschapskosten, add-ons en andere bedragen. Betaling is slechts mogelijk per automatische incasso welke per vooruitbetaling plaatsvindt tussen de 19e en 25ste van de nieuwe kalendermaand. Indien het maandelijkse lidmaatschapsgeld en/of andere bedragen niet kunnen worden geïncasseerd wordt 5 euro administratiekosten per stornering in rekening gebracht per maand. Bij een achterstand van betaling van een volle maand, mag er niet meer worden deelgenomen aan de activiteiten van Complete Body totdat de achterstand is voldaan. Afwezigheid van het lid, door welk oorzaak dan ook, ontheft het lid niet van zijn/haar betalingsverplichtingen. Indien het lid nalatig is in zijn/haar betalingsplicht jegens Complete Body zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven aan een incassobureau. De hieraan verbonden kosten, verhoogd met de wettelijke rente verbonden aan het innen van achterstallige cursusgelden, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen voor rekening van het betreffende lid of de wettelijke vertegenwoordiger van het minderjarige lid. Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van Complete Body om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting van het lid. In geval van ontbinding op bovenstaande gronden zal het lid onmiddellijk de toegang tot Complete Body worden ontzegd.
 • Het is alleen mogelijk om op medische gronden het lidmaatschap te bevriezen voor een periode van minimaal 1 en maximaal 3 maanden. Voor afloopdatum zal er een evaluatiemoment ingepland worden om te kijken of deze periode al dan niet verlangd moet worden.
 • Bij zwangerschap is het mogelijk het lidmaatschap te bevriezen voor een periode van minimaal 1 en maximaal 6 maanden rondom de uitgerekende datum. Er vindt geen incasso plaats gedurende deze periode.
 • In geval van een bevriezing zal bij een nog lopende contractduur de einddatum van het contract verschuiven met de duur van de bevroren periode. Bevriezen kan nooit met terugwerkende kracht.
 • Bij het aangaan van een lidmaatschap dient ten alle tijden de volledige contractduur betaald te worden. Ook wanneer er een tijdelijke de-activering plaats vindt.
 • Opzegging van een lopend lidmaatschap dient per aangetekend schrijven of fysiek opgezegd te worden bij de receptie van Complete Body.
 • Een lidmaatschap kan eenmalig tegen betaling van administratiekosten worden overgedragen aan een ander nieuw lid, mits er geen sprake is van een contributieachterstand. Het nieuwe lid neemt het bestaande lidmaatschap tegen dezelfde condities over. Het nieuwe lid heeft geen recht op de geldende acties.
 • Wijziging(en) in contactgegevens zoals adres, telefoonnummer en/of emailadres dient de sporter onmiddellijk uit eigen initiatief mede te delen aan Complete Body. In geval van verzuim ter zake van deze verplichting hebben aan de sporter verzonden brieven en e-mails ingevolge art. 3:37 lid 3 BW gewoon werking ook al is van ontvangst door de sporter geen sprake.

PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN

 • Complete Body behoudt zich het recht voor om jaarlijks de lidmaatschapstarieven te indexeren op grond van economische ontwikkelingen, levensstandaard, omzetbelasting etc. Voordat Complete Body daartoe overgaat, neemt zij een termijn van minimaal één maand in acht.

  ONBEMAND SPORTEN

  De lidmaatschapsovereenkomst geeft leden die voldoen aan de daarvoor gestelde voorwaarden (zie hoofdstuk 2: Voorwaarden Onbemand Sporten) het recht om tijdens de onbemande uren gebruik te kunnen maken van alle op dat moment toegankelijke sportfaciliteiten.

  OPENINGSTIJDEN EN LESROOSTER

  De openingstijden en het lesrooster worden vastgesteld door Complete Body en zullen zoveel mogelijk gehandhaafd blijven. Complete Body behoudt zich het recht voor om tijdens feestdagen en de zomermaanden een aangepast (les)rooster en/of openingstijden te hanteren zonder dat hier restitutie van het lidmaatschapsgeld tegenover staat. Complete Body zal de sporter hier tijdig over informeren.

  EIGEN RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

  • De sporter onderwerpt zich aan de door directie van Complete Body gegeven instructie en vastgestelde reglementen (zie hoofdstuk 2: ‘Voorwaarden Onbemand Sporten’ en hoofdstuk 3: ‘Huishoudelijk Reglement’) en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Het betreft hier in het bijzonder instructie en reglementen in het kader van hygiëne, orde en veiligheid noodzakelijk voor een goed en veilig onderricht. Het overtreden van de reglementen dan wel het niet navolgen van instructie kan reden zijn om de sporter de toegang tot Complete Body te ontzeggen, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit laat onverminderd de verplichting van het lid om de lidmaatschapsbijdrage over de gehele overeengekomen termijn te voldoen.
  • Het lid is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich kunnen meebrengen en dat hij/zij eventuele (gevolg) schade die ten gevolge van het beoefenen van deze sport bij Complete Body ontstaat voor eigen rekening en risico neemt. Tevens zal het lid Complete Body vrijwaren voor aanspraken van derden in deze.
  • Complete Body is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte, beschadigde of ontvreemde eigendommen van het lid.
  • Het parkeren van voertuigen en het stallen van rijwielen zoals fietsen, brommers en scooters op en rond het terrein van Complete Body is geheel voor eigen risico en mag alleen in de daarvoor bestemde plekken.

KLACHTENBEHANDELING

 • In geval van klachten met betrekking tot de (uitvoering van de) diensten van Complete Body kan het lid melding maken via mailcontact met de desbetreffende club van de Complete Body. Geef hierin een duidelijke omschrijving van de klacht. De klacht zal in overeenstemming met de geldende klachtenprocedure worden afgehandeld.

  CAMERATOEZICHT

  In de vestigingen van Complete Body vindt in verschillende ruimtes cameratoezicht plaats, waaronder in de algemene ruimtes en de fitnessruimtes. Dit toezicht heeft onder meer als doel het voorkomen van vandalisme en diefstal van persoonlijke eigendommen en het waarborgen van de veiligheid van leden en personeel. Verdere informatie over het cameratoezicht is opgenomen in de privacy statement/ verklaring die op de website of bij het inschrijven kan worden geraadpleegd.

  PRIVACY EN WET AVG

  • Complete Body verwerkt persoonsgegevens op verantwoorde wijze conform de geldende (inter-)nationale wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  • Je geeft bij ondertekenen van je inschrijfformulier toestemming voor deze verwerking. Ten alle tijden heb je recht van inzage in jouw gegevens.
   Mocht je gegevens willen verwijderen dan kan je dit schriftelijk verzoeken. Wij bewaren jouw gegevens tijdens je lidmaatschap en daarna gedurende een periode van 7 jaar. Dit in overeenstemming met (art. 52 Wet Rijksbelastingen).

  SLOTBEPALINGEN

  • Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.
  • Indien een geschil tussen het lid en Complete Body aan een rechter wordt voorgelegd, zal deze bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Complete Body is gevestigd.

HOOFDSTUK 2:


TOEGANG

VOORWAARDEN ONBEMAND SPORTEN

 • Uitsluitend leden met een minimumleeftijd van 16 jaar hebben buiten de bemande uren toegang tot Complete Body in Elst.
 • Het is niet toegestaan de deur voor derden te openen.
 • Het is niet toegestaan met meer dan 1 persoon tegelijkertijd de locatie te betreden.
 • Na binnenkomst dien je erop toe te zien dat deur direct sluit.
 • In het geval van een stroomstoring zal de aanwezige noodverlichting je naar de nooduitgang(en) begeleiden. De deur van de nooduitgang is handmatig te gebruiken in het geval van een stroomstoring.
 • Technologie maakt fitness mogelijk. Als om wat voor reden dan ook de technologie het laat afweten is het niet mogelijk gebruik te maken van onze onbemande openingstijden totdat het probleem is opgelost. Wij zullen dit tijdig, via onze app, communiceren tenzij de technologie het buiten de reguliere openingstijden laat afweten.
 • Complete Body is nooit aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door een dergelijke technische storing.
 • Je kunt alleen gebruik maken het onbemande sporten als: je geen betalingsachterstand hebt en op de hoogte bent hoe de apparatuur in de fitnesszaal werkt; je geen gezondheidsproblemen (fysiek of mentaal) hebt die kunnen leiden tot acute medische noodsituaties.

VEILIGHEID

 • Het gebouw en de club met haar faciliteiten staan onder 24-uurs bewaking.
 • Op de onbemande uren vindt er geen toezicht plaats door een persoon die fysiek aanwezig is op de club maar door toezicht met een veiligheidssysteem ter extra veiligheid en ondersteuning via meldkamer. Wij raden je aan om tijdens onbemande openingstijden een persoonlijke veiligheid/noodknop te dragen.
 • Video- en audiotoezicht is beperkt tot rondom het pand, de entree, lounge en de sportruimtes en is niet aanwezig in toilet-, en kleedruimtes.
 • Het dragen van een pet of capuchon is niet geoorloofd in verband met veiligheid en herkenbaarheid.
 • Laat geen individuen binnen die op de deur kloppen of contact maken aangezien dit risico’s voor jou en eventuele medesporters kan veroorzaken.
 • Onze kleedkamers zijn van 06:00 tot 23:59 uur open. Er wordt van je verwacht dat je verantwoord en netjes met deze ruimte omgaat. Het daar achterlaten van spullen is voor eigen rekening en risico.
 • Je dient de bediening van de nood- en persoonlijke veiligheid/paniekknoppen te begrijpen en stemt ermee in deze alleen in noodsituaties te gebruiken.
 • Als je tijdens de onbemande uren als enige aanwezig bent is het gebruik van een persoonlijke veiligheid/noodknop aan te raden. Deze kan je gebruiken als je behoefte hebt aan medische hulp, als je je bedreigd voelt of als je getuige bent van verdachte praktijken. Bij het activeren van een alarm- of persoonlijke veiligheid/noodknop wordt direct contact gemaakt met de meldkamer van het beveiligingsbedrijf.
 • Je dient de persoonlijke veiligheid/noodknop bij het verlaten van het pand op de juiste plaats terug te hangen.
 • In het geval van een brand of wanneer je een rookgeur of rookontwikkeling waarneemt, dien je direct het gebouw te verlaten en 112 te bellen of een alarm-of persoonlijke veiligheid/noodknop te gebruiken.

CONSEQUENTIES

 • Het is niet toegestaan gasten mee te brengen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Complete Body . Als je dit beleid niet nakomt zal er een dagpas van €10 ,- bij jou in rekening worden gebracht. Bij twee of meerdere overtredingen kan je lidmaatschapsovereenkomst door Complete Body eenzijdig worden beëindigd. In dat geval ben je het lidmaatschapsgeld over de resterende lidmaatschapsperiode en een boete van € 150,- verschuldigd.
 • Bij misbruik van de aanwezige alarm- en veiligheid-/noodknoppen kan Complete Body de kosten daarvan op jou verhalen, al dan niet in combinatie met een boete van € 150,-. Indien deze overtreding nogmaals wordt gemaakt is Complete Body gerechtigd het lidmaatschap eenzijdig te beëindigen ontbinden. In dat geval ben je het lidmaatschapsgeld over de resterende lidmaatschapsperiode en een boete van € 150,- verschuldigd.
 • Bij verlies van een persoonlijke veiligheid-/noodknop wordt er € 75,- bij jou in rekening gebracht.
 • Het in strijd handelen met de algemene voorwaarden en/of huisregels kan leiden tot beëindiging van de lidmaatschapsovereenkomst. In dat geval ben je het lidmaatschapsgeld over de resterende lidmaatschapsperiode en een boete van € 150,- verschuldigd.

AANSPRAKELIJKHEID

 • Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het gebruik van de faciliteiten is voor eigen risico. Maak geen gebruik van apparatuur als je niet weet hoe deze werkt. Je kunt altijd een afspraak maken met onze medewerkers tijdens de bemande uren. Complete Body en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in onze clubs.

HOOFDSTUK 3:


HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Om het sporten bij Complete Body zo aangenaam mogelijk te maken, hebben wij het huishoudelijk reglement geformuleerd om elk bezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen.

ALGEMEEN

 • Draag sportkleding en schoenen (geen straatschoenen) met zolen die niet afgeven.
 • Het dragen van petten en hoofddeksels is niet toegestaan, met uitzondering van hoofddeksels die gedragen worden op basis van religieuze gronden.
 • Buiten de lounge of terras is het enkel toegestaan om een bidon of plastic drinkfles mee te nemen.
 • Het consumeren van meegebrachte etens- of drinkwaren is niet toegestaan.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in de club.
 • Parkeer je auto, motor, scooter of fiets in de daarvoor aangegeven plaatsen.
 • Wij besteden veel aandacht aan een goede hygiëne binnen de club. Mocht dit onverhoopt niet in orde zijn, meld dit dan bij de receptie. Wij zullen dan passende maatregelen nemen.
 • Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Tijdens onderhoudswerkzaamheden kunnen specifieke faciliteiten tijdelijk gesloten worden.
 • Het gebruik c.q. de handel van spierversterkende en/of stimulerende middelen is niet toegestaan. Al bij enige verdenking op het gebruik van illegale spierversterkende en/of stimulerende middelen zal leiden tot tijdelijke ontzegging van de toegang of tot onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap. In dat geval ben je het lidmaatschapsgeld over de resterende lidmaatschapsperiode en een boete van € 150,- verschuldigd.
 • De directie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en ongevallen in en om de clubs.

FITNESS

 • Zorg dat een relevante medische toestand bij ons en de fitnessinstructeurs bekend is.
 • Maak gebruik van de intake bij de fitness, zodat je de apparatuur en gewichten op een verantwoorde manier leert gebruiken.
 • Het reinigen met de daarvoor bestemde middelen en het opruimen van apparatuur en/of materiaal na gebruik is verplicht.
 • Zelfstandig fitnessen is alleen toegestaan voor leden vanaf 16 jaar.
 • Gebruik de lockers in de kleedkamer om tassen en kleding in te leggen tijdens het sporten.
 • Het gebruik van een handdoek tijdens de fitnesstrainingen is verplicht.
 • Telefoneren in de fitness is niet gewenst. 

GROEPSLESSEN

 • Zorg ervoor dat je ruim op tijd aanwezig bent.
 • Als de les begonnen is, kun je niet meer deelnemen.
 • Probeer de les niet vroegtijdig te verlaten, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Breng de instructeur hiervan op de hoogte voor de les begint.
 • Houd rekening met andere leden in de les.
 • Tassen en kleding graag opbergen in de lockers.
 • Het gebruik van een handdoek in de groepslessen is verplicht.
 • Het reinigen en opruimen van apparatuur en/of materiaal na de les is verplicht.
 • Telefoneren is niet toegestaan.
 • Complete Body behoudt zich het recht voor wijzigingen in rooster en roostertijden aan te brengen indien er te weinig deelname is aan deze groepslessen of indien door personeelswijzigingen lessen geen doorgang kunnen vinden.

KLEEDKAMERS & DOUCHES

 • Omkleden kan in de daarvoor bestemde kleedkamers.
 • Het is niet toegestaan te scheren/ontharen onder de douche.
 • Gebruik de lockers in de kleedkamer om tassen en kleding in te leggen.
 • Complete Body behoudt zich het recht voor om de lockers ’s avonds te openen. Achtergelaten kleding en spullen zullen worden verwijderd.
 • Het gebruik van mobiele telefoons is in de kleedkamers niet toegestaan ivm privacy van onze sporters.

WELLNESS

 • Het gebruik van sauna is toegestaan voor leden vanaf 16 jaar.
 • Het gebruik van een handdoek in de sauna is verplicht.
 • Het is niet toegestaan om in je ondergoed plaats te nemen in de sauna. Neem eventueel schone badkleding mee en neem hiermee plaats in de sauna.
 • Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte aroma’s of andere vloeistoffen zoals water toe te voegen aan de sauna.
 • Telefoneren in de sauna is niet toegestaan.
 • Je dient je ten alle tijde te houden aan het geldende saunareglement.
 • Complete Body behoudt zich het recht voor de sauna buiten gebruik te stellen.

ONGEVAL, LETSEL & DIEFSTAL

Directie en personeel van Complete Body en instructeurs van welke door Complete Body toegelaten organisatie dan ook zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen of letsel en eventueel daaruit voortvloeiende schade. Noch voor diefstal of beschadiging van goederen van degenen die van het complex gebruik maken of onder leiding van een instructeur daarbuiten bewegen.

ROKEN

Complete Body staat voor gezondheid. In en om de gehele club is roken niet toegestaan. Dit rookverbod geldt ook voor het terras en de entree. Dit rookverbod geldt voor alle manieren van roken dus ook e-sigaretten etc.

GEDRAG

 • Leden en introducés wordt niet toegestaan gebruik te maken van de club en haar faciliteiten wanneer zij onder invloed zijn van alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen.
 • Indien een lid zich binnen de club incorrect, ruw of agressief gedraagt is Complete Body gerechtigd ordemaatregelen te treffen. Overtreding van deze gedragsregel kan leiden tot tijdelijke ontzegging van de toegang of tot onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap. In dat geval ben je het lidmaatschapsgeld over de resterende lidmaatschapsperiode en een boete van € 150,- verschuldigd.

Complete Body is onderdeel van Everyday Fit Holding B.V., Everyday Fit Schuytgraaf B.V., Everyday Fit Elst B.V. en Everyday Fit Oosterbeek B.V.

Voor vragen en/of klachten kan je mailen naar administratie@completebody.nl

Unieke Locaties

Met de persoonlijke begeleiding van Complete Body behaal jij efficiënt jouw doelen. Wij kunnen je garanderen dat je jouw doelen gaat behalen. Met jouw commitment en de specialisten van Complete Body wordt sporten leuk, effectief en krijg je meer energie!
COMPLETE BODY'S GRATIS OVERSTAPSERVICE

Overstapservice

Zit je bij een andere sportschool aan een contract vast, maar wil je bij Complete Body sporten? Geen probleem, wij helpen je! Met onze overstap service kun jij gemakkelijk meteen lid worden.

 • 1: jij zegt zelf jouw abonnement op bij jouw huidige sportschool
 • 2: schrijf je in bij Complete Body voor een jaarabonnement
 • 3: begin met sporten bij Complete Body
Geen dubbele lasten, wel sporten! Nadat jij jouw huidige abonnement hebt opgezegd kun je al sporten bij Complete Body. Jij gaat bij ons pas betalen voor je abonnement als je geen betalingsverplichtingen meer hebt bij jouw oude sportschool (maximaal 6 maanden). Wil je meer informatie over onze Overstapservice? Wij helpen je graag verder..